Brak ujawnienia budynku w księdze wieczystej

Z godnie z art. 48 k.c. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. 

Zasadą jest, że budynek w księdze wieczystej ujawnia się tylko i wyłącznie wtedy gdy stanowi odrębny przedmiot własności lub wyodrębniono znajdujące się w nim lokale albo znajdują się w nim lokale będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Natomiast zgodnie z § 21 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U.2013.1411) w rubryce 1.4 (Działu I-O) "oznaczenie" wpisuje się:

2)  w podrubryce 1.4.2 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości budynków: budynków stanowiących odrębną nieruchomość albo budynków, z których wyodrębniono lokale stanowiące odrębną nieruchomość, albo budynków, w których znajdują się lokale, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo budynków, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; 

Podsumowując, działka zabudowana budynkiem, będąca przedmiotem prawa własności jest objęta jedną księgą wieczystą prowadzoną dla gruntu i nie ma konieczności ujawniania w niej budynku, ponieważ w takim przypadku sprzedaje się grunt z budynkiem a nie budynek z gruntem.

Jeżeli jednak zależy nam na tym aby dokonać korekty w samym akcie notarialnym to należy w tym przypadku udać się do notariusza który go sporządzał.

W przepisach ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  - Prawo o notariacie (Dz.U.2014.164 z późn. zm.), art. 80 § 4 stanowi, że notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe i inne oczywiste omyłki. Przy czym do protokołu prostującego nie mają zastosowania przepisy art. 5, art. 92 § 1 pkt 4)–8) i art. 94 § 1 ustawy. Oznacza to, że: za sporządzenie protokołu prostującego nie pobiera się wynagrodzenia, w protokole nie umieszcza się danych osób, które brały udział w czynności notarialnej, ich oświadczeń, faktów, których zamieszczenia żądały, stwierdzenia, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany oraz podpisów osób biorących udział w czynności notarialnej (co jest naturalną konsekwencją sporządzania protokołu prostującego przez samego notariusza). Ponadto do protokołu prostującego nie mają zastosowania rygory związane z procedurą odczytania aktu notarialnego.

Wypisy sprostowanego aktu notarialnego wydaje się w treści uwzględniającej zmiany dokonane protokołem prostującym, a w klauzuli wypisowej wskazuje się ponadto, że wypis wydano po sprostowaniu konkretnym aktem notarialnym (powołanie na numer repertorium protokołu prostującego).