Chce zarabiać na prowadzonym blogu czy w każdym przypadku muszę prowadzić działalność gospodarczą?

Prowadząc blog, który zaczyna nam przynosić dochód pojawia się pytanie czy konieczne jest w każdym przypadku założenie działalności gospodarczej. Przede wszystkim można rozważyć prowadzenie działalności nieewidencjonowanej lub uzyskiwanie przychodu z praw majątkowych bez rejestracji działalności gospodarczej. Szczegóły przedstawiamy poniżej. 

Od 30 kwietnia 2018 r. mamy możliwość prowadzenia działalności nieewidencjonowanej tj. bez potrzeby rejestrowania działalność w CEiDG oraz opłacania składek na ZUS 

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650) przy czym zgodnie z powyższą ustawą w związku z  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł., i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Czyli miesięczny przychód z takiej nierejestrowanej działalności nie może obecnie przekraczać 1050 zł  Przez przychód należny, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. 

Reasumując aby można prowadzić powyższą działalność należy spełnić cztery przesłanki:

1)    przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie można prowadzić firmy;

2)   działalność nie będzie działalnością reglamentowaną czyli taką, która wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji;

3)   miesięczny przychód nie przekroczy obecnie (na 2018 rok) - 1050 zł;

4)    działalność będzie prowadzona samodzielnie. 

Konsekwencją wypełnienia warunków dla działalności nieewidencjonowanej jest wyłączenie z zakresu wszelkich przepisów dotyczących działalności gospodarczej. W rezultacie osoba fizyczna, która wykonuje działalność niestanowiącą zgodnie z przepisami Prawa przedsiębiorców działalności gospodarczej, nie będzie miała obowiązku złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dodatkowo, skoro taka forma aktywności nie będzie działalnością gospodarczą, to również nie będzie stanowiła tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba fizyczna, która będzie wykonywała działalność nieewidencjonowaną, nie będzie miała obowiązku zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto działalność nierejestrowa nie wymaga posiadania REGON-u, NIP-u, kasy fiskalnej, konta bankowego ani prowadzenia księgowości. Nie oznacza to jednak, że jest zwolniona z podatku. 

Jedynie należy pamiętać że przychody osiągane z działalności nieewidencjonowanej są przychodami z tzw. innych źródeł i podlegają opodatkowaniu. Przychód z działalności nierejestrowanej będzie więc sumował się z pozostałymi przychodami i zostanie opodatkowany wg. skali podatkowej (18 lub 32%). Nie ma opcji rozliczenia się metodą liniową tudzież ryczałtowo. 

Drugą możliwością jest prowadzenie bloga i sprzedaż praw autorskich (licencji do utworów) z 50% kosztami uzyskania przychodu oraz bez konieczności rejestracji działalności. 

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wyrażonym w interpretacji indywidualnej  z 8 października 2010 r. (nr ILPB1/415-772/10-4/AO) opłaty z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich są przychodem z tych praw.  Przychody uzyskane z tego tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa  w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodem z praw autorskich. Więc przychody te, nie są zaliczone do  przychodów z pozarolniczej działalności działalności gospodarczej i nie podlegają wpisowi  do podatkowej książki przychodów i rozchodów. Dlatego też należy uznać iż  czerpanie korzyści z sprzedaży licencji do utworów może nie wymagać prowadzenia działalności gospodarczej. Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi  prawami, występują wówczas gdy spełnione są dwie przesłanki:

- po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu,

- po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji). 

Zbycie praw do utworów oznacza dla ich twórców uzyskanie przychodu z praw majątkowych. Dlatego też, podatek, w związku z 50 % ryczałtowymi kosztami uzyskania przychodów,  należy zapłacić od połowy uzyskanego przychodu.  W 2018 roku limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców wynosi 85 528 zł rocznie. 

Uzyskując przychód ze sprzedaży licencji do utworów nie odprowadza się zaliczek na PIT  w trakcie roku, a dochód wykazuje w zeznaniu rocznym PIT 36 składanym do 30 kwietnia za rok poprzedni wpisując przychody z praw majątkowych oraz koszty ich uzyskania do rubryki przeznaczonej dla podatników korzystających z praw majątkowych.

Źródło:

  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  -  Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. Nr 380 z późn. zm.) – dalej „k.c.”;
  2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646) – dalej „p.p.”