Czy pracodawca może zwolnić pracownika w razie jego nieusprawiedliwionej nieobecności?

Art. 52. § 1. pkt. 1 kodeksu pracy 

1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1)  ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

Z § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U.2014.1632 j.t.) wynika obowiązek pracownika do niezwłocznego zawiadomienia pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jednakże jeśli pracownik nie zmieści się w powyższym terminie i zawiadomi pracodawcę o nieobecności z opóźnieniem, nie może to być powodem  rozwiązania umowy o pracę z jego winy – tak stwierdził Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 14.11.2012 roku (I PK 117/2012 ).

Ponadto na podstawie art. 62 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 77 poz. 512), pracownik jest obowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków, który z kolei przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego.

Przechodząc do podstawy rozwiązania umowy o pracę to wśród typowych przyczyn rozwiązania umowy o pracę z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych należy wskazać właśnie nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.

Nawet jednorazowa nieobecność w pracy - w zależności od okoliczności - może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Tym bardziej w ten sposób należy traktować porzucenie pracy. Samowolne wykorzystywanie zwolnień od pracy, choćby urlopu wypoczynkowego albo dni na poszukiwanie pracy, również uprawnia pracodawcę do skorzystania z art. 52 § 1 pkt 1 k.p. 

Biorąc pod uwagę powyższe jeżeli pracownik nie poinformuje, pracodawcy o przyczynie nieobecności to możne liczyć się z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.