Czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu długotrwałej choroby?

Zacznijmy od tego że na podstawie art. 53 § 1 k.p., pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracowaniem , jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: 

dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące czyli 182 dni, oraz pobierania przez pierwsze 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego. 

Zgodnie z art.  53. § 1 k.p. [Rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika]

§  1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Zdaniem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 6 kwietnia 2007 r. (sygn. akt II PK 263/06): "Ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z tego świadczenia bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku chorobowego. (...)".

Na marginesie należy stwierdzić że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy

Jeżeli pracownik podczas długotrwałej choroby nie składa wniosku o świadczenie rehabilitacyjne to po powrocie przez pracownia do pracy przed upływem 182 dni choroby, pracodawca powinien skierować go na kontrolne badania profilaktyczne, a następnie po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zdolność do pracy dopuścić do jej wykonywania.

Jeżeli  pracownik stawi się do pracy po długotrwałej chorobie trwającej krócej niż 182 dni i nie składał on wniosku o świadczenie rehabilitacyjne to kolejna choroba między dopuszczeniem do pracy a otrzymaniem skierowanie na badanie będzie zaliczana do poprzednio otrzymywanych zwolnień lekarskie czyli w takim przypadku Pracownik nadal będzie niezdolnym do pracy, a Pracodawca może skorzystać z możliwości zwolnienia Pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu choroby jeżeli upłyną okres ochronny.  Należy jednak pamiętać, że ostatecznie skorzystanie z tego uprawnienia zależy tylko od wyłącznej woli Pracodawcy.