Darowizna rodziców na zakup mieszkania dla dzieci

Sprawa podatku od darowizn uregulowana jest w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) dalej u.p.s.d.

Zgodnie z art. 4a ust 1 pkt 1 i 2  u.p.s.d

1.Zwalnia się z podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1)zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (czyli 9637 zł) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy lub przekazem pocztowym.

Dokonując darowizny  rodzice muszą pamiętać aby darowizna była przekazana wyłącznie na rzecz swojego dziecka  a nie dodatkowo na rzecz przyszłej synowej czy zięcia.

Zgłoszenie każdorazowo nabytych środków pieniężnych od każdego z rodziców na nabycie nieruchomości, należy dokonać naczelnikowi urzędu skarbowego w okręgu którego ma miejsce zamieszkania obdarowany w terminie 6 miesięcy od ich otrzymania, na formularzu SD-Z2 (można go pobrać ze strony internetowej lub uzyskać w urzędzie skarbowym).

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na nabycie nieruchomości za środki pozyskane z darowizny, przed zawarciem związku małżeńskiego, warto w akcie notarialnym zaznaczyć iż są Państwo współwłaścicielami w określonych częściach ułamkowych zależnych od wniesionego wkładu pieniężnego.

porada_online_1png