Działalność gospodarcza w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi

W ramach wdrożyć prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi należy wdrożyć system HACCP.  Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r).

Ponadto należy dopełnić obowiązku zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego, wojewódzkiego inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku  o  jakości  handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) dalej „ jhars”

Zgłoszenia dokonuje się nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej i zgłoszenie powinno zawiera:

 1.  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. określenie przedmiotu działalności gospodarczej, w tym informację o działalności eksportowej;
 4. wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych.

Nadto należy spełniać wymagania co do właściwego oznakowania każdego produktu. Oznakowanie obejmuje wszelkie informacje w postaci wyrazów, opisu, znaku towarowego, elementów graficznych lub symboli umieszczone na opakowaniu oraz oznakowanie artykułu rolno-spożywczego nie może w szczególności wprowadzać w błąd konsumenta co do tożsamości tego artykułu, w tym jego rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, pochodzenia oraz sposobu produkcji, lub sugerować, że artykuł ten posiada specjalne właściwości, jeżeli ich nie posiada lub jeżeli inne podobne artykuły rolno-spożywcze posiadają takie właściwości.

Z godnie z powyższą ustawą artykuły rolno-spożywcze wprowadzane do obrotu są oznakowane co najmniej w języku polskim. Sam wymóg znakowania w języku polskim nie dotyczy artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych do wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznakowanie artykułu rolno-spożywczego zawiera informacje istotne z punktu widzenia jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego, w szczególności:

 1. nazwę, pod którą artykuł rolno-spożywczy jest wprowadzany do obrotu;
 2. inne dane umożliwiające identyfikację artykułu rolno-spożywczego oraz odróżnienie go od innych artykułów rolno-spożywczych.

Artykuły rolno-spożywcze wprowadzane do obrotu znakuje się ponadto widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej, umożliwiającym identyfikację artykułu rolno-spożywczego z danej partii produkcyjnej.

Warunki lokalowe 

Lokal musi być suchy, czysty, przewiewny, wolny od obcych zapachów, zabezpieczony przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz przed dostępem szkodników i gryzoni. Pomieszczenie magazynowe musi być wyposażono w sprzęt kontrolno-pomiarowy. Musi być prowadzony monitoring oraz rejestr temperatury i wilgotności względnej powietrza. Sposób rozmieszczenia towarów musi pozwalać na bezpieczny i swobodny dostęp do poszczególnych asortymentów oraz pozwalający na normalny tok prac magazynowych.

Ponadto

 • pomieszczenie powinno być czyste, a środki spożywcze winny przylegać do ścian (dla zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza)
 • nieczyszczone warzywa, opakowania, środki czystości oraz dezynfekcyjne, a także sprzęt zapasowy nie mogą być przechowywane razem z produktami spożywczymi
 • produktów surowych i półfabrykatów nie wolno przechowywać w miejscu, gdzie miałyby bezpośredni kontakt z wyrobami gotowymi
 • środki spożywcze wymagające obróbki termicznej nie mogą być składowane łącznie z tymi, które przeznacza się do bezpośredniego spożycia
 • w magazynie należy zapewnić temperaturę 15-18 st. C i wilgotność powietrza do 70 proc.
 • produkty muszą być właściwie segregowane - te, które mają być wcześniej użyte do produkcji, powinny być oddzielone od artykułów nadających się do dłuższego przechowywania
 • trzeba zabezpieczyć pomieszczenia magazynowe i produkcyjne przed insektami i gryzoniami
 • okna magazynów żywnościowych należy zaopatrzyć w siatki ochronne (światło przyspiesza psucie się produktów i obniża ich wartość odżywczą)
 • worki z produktami układać na podestach lub półkach w odległości około 10 cm od ściany
 • w miejscu, gdzie trzymane są warzywa, nie wolno przechowywać obierek ani odpadków• magazyn kiszonek powinien być w odrębnym pomieszczeniu z gładkimi, łatwo zmywalnymi ścianami (produkty w tym miejscu powinny być w beczkach)
 • niedopuszczalne jest przechowywanie środków czystości razem z artykułami spożywczymi
 • pomieszczenie na odpady poprodukcyjne powinno mieć wejście z zewnątrz lokalu
 • wszystkie produkty spożywcze łatwo psujące się przechowywać w temperaturze poniżej 7 st. C.

Co do rozmiarów lokalu to wysokość pomieszczenia, w którym odbywa się stała praca, powinna wynosić przynajmniej 3 m, jeśli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, i 3,3 m, jeśli takie czynniki występują. Wysokość może być mniejsza, jeśli się zastosuje klimatyzację. Trzeba jednak uzyskać na to zgodę wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Wysokość nie mniejsza niż 2,5 m jest możliwa, gdy w pomieszczeniu pracują nie więcej niż 4 osoby, a na każdą przypada przynajmniej 15 m3. wolnej objętości pomieszczenia, w pomieszczeniach usługowych bądź produkcyjnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych - jeśli nie występują pyły, substancje szkodliwe dla zdrowia i nadmierny hałas, a na pracownika przypada 15 m3. wolnej przestrzeni.

Na każdego pracownika w pomieszczeniu pracy stałej powinno przypadać przynajmniej 13 m3. wolnej objętości pomieszczenia (chodzi o przestrzeń nie zajętą przez szafy, biurka czy maszyny) i przynajmniej 2 m2. podłogi nie zajętej przez żadne urządzenia i sprzęty.