Intercyza, a dziedziczenie

Intercyza powinna być zawarta przed małżeństwem dla ewentualnego zabezpieczenia się małżonków przed np. swoimi długami.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Chyba że zostanie uprzednio zawarta umowa o rozdzielności majątkowej (intercyza). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1)   pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2)   dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3)   środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1)   przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2)   przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 

3)   prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4)   przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5)   prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6)   przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

8)   przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9)   prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10)  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jeżeli  małżonkowie mają rozdzielność majątkową to niestety nie będą mogli rozliczać się wspólnie. 

Rozdzielność majątkowa (intercyza) w żaden sposób nie wpływa na dziedziczenie. Ma ona znaczenie tylko i wyłącznie za życia ponieważ jest to umowa między żyjącymi. Po śmierci małżonka dziedziczenie odbywa się na zasadach ogólnych, niezależnie od tego, czy była intercyza czy nie. Czyli w skład masy spadkowej po małżonku wchodzi wszystko to co posiadał za życia, zarówno aktywa jak i długi. Do spadku wchodzi cały majątek osobisty (odrębny)  małżonka. Czyli również to, co sam kiedyś odziedziczył lub dostał w darowiźnie tylko na swoje nazwisko.

Wszystko zależy od tego czy zmarły pozostawił testamenty czy też nie, czyli czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym czy też testamentowy? Przy drugim wariancie niezależnie od tego czy mamy intercyzę można zapisać swój majątek dowolnej osobie czy też małżonkowi.

W przypadku dziedziczeni ustawowego małżonek dziedziczy po małżonku zarówno aktywa ja i pasywa chyba że odrzuci spadek albo przyjmie spadek w taki sposób że z aktywów spadkowych zostanie spłacony dług a gdy ten nie zostanie spłacony ze spadku w całości to w tedy nie spłaca się go już z majątku osobistego.

porada_online_1png