Jak uzyskać zachowek?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Po wydaniu przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, osoba uprawniona  będzie mogła wystąpić do sądu z pozwem o zachowek.

W do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć akt zgonu, akty urodzenia spadkobiorców oraz testament.

O stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 i n. k.c.) orzeka sąd po przeprowadzeniu postępowania unormowanego w art. 669 i n. k.p.c. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek osoby mającej interes w stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 § 1 k.c.) lub na wniosek prokuratora (art. 7 k.p.c.). Uczestnikami postępowania powinny być osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (art. 669 k.p.c.).

We wniosku należy wskazać, po kim ma być stwierdzone nabycie spadku. Nie jest natomiast konieczne, żeby wskazywać, kto, na jakiej podstawie i w jakiej części spadek dziedziczy. Sąd bowiem nie jest związany granicami żądania i powinien stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy (art. 677 k.p.c.). Celowe jednak jest skonkretyzowanie we wniosku żądania, przez wskazanie spadkobierców i udziałów, w jakich przypadł im spadek.

Właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd spadku, tj. sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c. od wniosku takiego pobierana jest opłata stała w kwocie 50 zł. 

Mając postanowienie sądu lub akt dziedziczenia od notariusza, jeżeli jesteśmy uprawnieni do zachowku i nie otrzymaliśmy w testamencie żadnego zapisu, można składać pozew o zachowek.

Co do pozwu o zachowek to musi on spełniać poniższe wymagania:
- Sądem, do którego należy wnieść pozew, jest sąd, w którego okręgu było ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (art. 39 k.p.c.).
- Pozwanym powinien być spadkobierca testamentowy, który nabył spadek
- Wartość przedmiotu sporu stanowi kwota, której zasądzenia od pozwanego domaga się powód.
- Z roszczeniem można wystąpić tylko wtedy, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku poprzez uczynienie przez spadkodawcę darowizn na jego rzecz, poprzez powołanie do dziedziczenia lub poprzez ustanowienie na rzecz uprawnionego zapisu zwykłego lub zapisu windykacyjnego. Wartość udziału spadkowego w przypadku powołania do dziedziczenia, jak i wartość ww. zapisów zalicza się na należny zachowek, tak samo jak i wartość darowizn. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem pięciu lat od ogłoszenia testamentu (art. 1007 § 1 k.c.).
- Podpis musi być własnoręczny.
- Do pozwu należy dołączyć 1 odpis pozwu, (do odpisu pozwu należy dołączyć komplet kserokopii załączników).
- załączniki do pozwu to przede wszystkim, odpis skrócony aktu urodzenia Pani Cioci wnieść o dołączenie akt sprawy spadkowej oraz o ustalenie przez biegłego wartości mieszkania celem ustalenia kwoty zachowku).
- W przedmiotowej sprawie wpis jest stosunkowy i zależy od wartości przedmiotu sporu co do zasady opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

porada_online_1png