Jak wprowadzić do obroku kosmetyki?

Wprowadzenie w Polsce do obrotu kosmetyków dostępnych w UE

Zgodnie z art. 13 ust.3. rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

Począwszy od 11 lipca 2013, dystrybutor, który udostęp­niają w państwie członkowskim produkt kosmetyczny wprowa­dzony już do obrotu w innym państwie członkowskim, tłumaczy, z własnej inicjatywy, w celu zapewnienia zgodności z prawem krajowym dowolny fragment oznakowania tego pro­duktu, drogą elektroniczną przedkłada Komisji (poprzez Internetowy Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP)) następujące informacje:

a) kategorię produktu kosmetycznego, jego nazwę w państwie członkowskim wysyłki i jego nazwę w państwie członkow­skim, w którym jest udostępniany, umożliwiając jednoznacz­ ną jego identyfikację;

b) państwo członkowskie, w którym produkt kosmetyczny jest udostępniany;

c) imię i nazwisko (firma) i adres dystrybutora;

d) imię i nazwisko (firma) osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, pod którym udostępniana jest dokumentacja produktu.

Powyższe dane powinny znaleźć się na etykiecie każdego produktu.

Portal CPNP to elektroniczny system zgłaszania informacji o kosmetyku, który wprowadzany jest do obrotu lub udostępniany na rynku europejskim. 

Informacje te są przeznaczone wyłącznie dla kompetentnych władz (tj. organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz centrów kontroli zatruć) i mają na celu poinformowanie, że na rynku UE pojawi się nowy produkt.

Procedura zgłoszenia do CPNP

Krok 1: Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej

Krok 2: Uzyskanie loginu i hasła do portalu

Krok 3: Zgromadzenie/ uaktualnienie dokumentacji produktów kosmetycznych

Krok 4: Przystąpienie do zgłoszenia kosmetyku do CPNP

porada_online_1png