Jednoosobowa działalność gospodarcza, jaką formę opodatkowania wybrać?

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą (dalej „jdg”) często zastanawiamy się jaką formę opodatkowania wybrać? Aby podjąć właściwą decyzję trzeba zacząć od tego jakie mamy do wyboru formy opodatkowania. 

Możliwe formy opodatkowania jdg to:

  • karta podatkowa
  • ryczałt
  • skala podatkowa i podatek liniowy

Karta podatkowa jako forma opodatkowania kierowana jest do określonej grupy przedsiębiorców, określonej w Rozdziale 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.1998.144.930 z późn. zm) - dalej „uzpd” .

Dokładny wykaz działalności, które umożliwiają podatnikowi wybranie karty podatkowej jako formy opodatkowania, znajdują się w załącznikach do uzpd.

Poniżej przedstawiamy przydatne i podstawowe informacje na temat kary podatkowej.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

1)  usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do uzpd - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli,

2)   usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części II tabeli,

3)   usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,

4)   gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli,

5)  w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli,

6)  w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli,

7)   w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części VII tabeli,

8)  w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli,

9)   w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli,

10)  w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli,

11)  w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.

13) Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Ryczałt jako forma podatkowa jest określona w Rozdziale 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.1998.144.930 z późn. zm) - dalej „uzpd”.

Z tej formy opodatkowania korzystać mogą osoby fizyczne, które osiągają przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie, jeżeli wysokość przychodów z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150 000 euro. W tym zatem przypadku konieczne staje się spełnienie dwóch warunków, tj. uzyskanie przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie oraz wysokość przychodów uzyskana z tej działalności.

Ustawodawca nie tylko w ramach warunku dla zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu wprowadza wymóg co do przychodów uzyskanych z działalności wykonywanej samodzielnie, ale jednocześnie opatruje to kryterium wyłączności. Kryterium to należy zatem rozumieć jako wykonywanie działalności gospodarczej przez konkretną osobę fizyczną. W praktyce powstać może problem dotyczący możliwości objęcia tą formą opodatkowania przypadku, gdy osoba fizyczna w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia inne osoby. Drugi warunek zastosowania tej formy opodatkowania ma wymiar liczbowy, gdyż sprowadza się do wskazania kwoty przychodów z działalności uzyskanej w roku poprzedzającym rok podatkowy. Jest to kwota 150 000 euro (w roku 2016 po przeliczeniu limit ten wynosi 636 555 zł).

Stawki ryczałtu określone są w art. 12 uzpd i wynoszą:

- 20% - dotyczy wolnych zawodów.

- 17% - dotyczy m.in. przetwarzania danych lub usług pośrednictwa,

- 8,5% - obejmuje większość usług,

- 5,5% - przewidziana głównie dla działalności wytwórczej, usług budowlanych i transportu drogowego samochodami o ładowności powyżej 2 ton,

- 3% - przewidziane głównie dla działalności gastronomicznych i handlowych,

- 2%  - przychody  ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Skala podatkowa i podatek liniowy

Kolejnymi formami opodatkowania jest skala podatkowa oraz podatek liniowy.

Te dwie formy różnią się wyłącznie stawkami podatku i przysługującymi ulgami

Podatnicy mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) lub ksiąg rachunkowych (w zależności od wysokości obrotów za poprzedni rok podatkowy).

Każdy z tych podatników jest zobligowany również do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (na ich podstawie obliczana jest wysokość odpisów amortyzacyjnych) i ewidencji wyposażenia.

Przedsiębiorca, który w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, nie może zastosować podatku liniowego, jeśli usługi te pokrywają się z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy o pracę, a oba zdarzenia wystąpiły w tym samym roku podatkowym.

Skala podatkowa wynosi 18 i 32%.

- 18% stosuje się przy dochodach do 85 528 zł rocznie

- 32% stosuje się po przekroczeniu powyższej kwoty.

Podatek liniowy wynosi 19% niezależnie od wysokości dochodów.

Biorąc pod uwagę powyższe wybór właściwej formy opodatkowania jest zależny od zakresu planowanej działalności i przewidywanego dochodu jak również rozwoju.

porada_online_1png