Kiedy nie zapłacisz cła za import produktów z Chin?

Zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego (np. Chin) do odbiorcy znajdującego się w Unii Europejskiej (np. Polski), przy czym zgodnie z komunikatem MF „towary o niewielkiej wartości" oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę. 

Zwolnienia, o którym mowa nie stosuje się do napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych, tytoniu lub wyrobów tytoniowych. 

Ponadto aby móc ubiegać się o zwolnienie również VATu,  towary nabywane z Chin muszą być w małych ilościach i nie mieć przeznaczenia handlowego, czyli muszą być wysyłane z Chin przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym Unii Europejskiej i nie może przekraczać razem z przesyłką maksymalnie równowartości 45 euro (w przypadku zakupów o wartości do 22 euro zwolnienie nie wymaga co do zasady dopełnienia dodatkowych formalności, natomiast w przypadku paczki o równowartości 22- 45 euro na deklaracji celnej należy zaznaczy okienko z napisem „Gift”). Czyli zwolniony jest wyłącznie zakup o określonej wartości na użytek własny. 

Jeżeli cel zakupu będzie handlowy a nadto zostanie przekroczona powyższa wartość produktów razem z przesyłką będzie trzeba liczyć się z obowiązkiem zapłaty VATu.

W takim przypadku do urzędu celnego należy dostarczyć co najmniej fakturę, paragon, potwierdzenie transakcji zakupu internetowego lub inny dokument potwierdzający dokonanie zakupu: (np. zamówienie) wraz z potwierdzeniem zapłaty (np. paypal, bankowy dowód zapłaty) oraz list załadowczy (packing list), świadectwo pochodzenia (certificate of origin), konosament (w przypadku transportu drogą morską), faktury za transport, certyfikat CE. 

Co do samego cła to po przekroczeniu kwoty 150 euro należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty cała. Wysokość cła jest różna dla poszczególnych produktów. Koszt cła dla konkretnego towaru możemy sprawdzić w systemie ISZTAR . 

Źródło

  1. ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne  (Dz.U.2016.1880 t.j.) – dalej „p.c.”;
  2. oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.1998.144.930 z późn. zm) - dalej „u.z.p.d.”.

porada_online_1png