Konstytutywny wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 j.t)

Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej.

Natomiast zgodnie z art. 35. ust. 1  ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2013.707 j.t.)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

Jednakże art. 35 ust. 1 kwh nie ma zastosowania do użytkowania wieczystego

W związku z powyższym warunkiem koniecznym do ustanowienia lub przeniesienia użytkowania wieczystego jest jego wpis do księgi wieczystej. Taki wpis ma charakter konstytutywny w przypadku oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze umowy lub przeniesienia użytkowania wieczystego za pomocą umowy (tak też twierdzą: G. Bieniek, w: G. Bieniek, M. Gdesz, S. Kalus, G. Matusik, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce..., red. S. Kalus, s. 257; T.A. Filipek, Komentarz do art. 234 k.c., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Własność i inne prawa rzeczowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2012; J.E. Frelich, O konsekwencjach pewnych komentarzy, Rejent 2011, nr 9, s. 118-123; zob. również wyrok SA w Warszawie z 31 stycznia 2013 r., VI ACa 804/11, Lexis.pl nr 7292775).


Z powyższego wynika, że to nabywca użytkowania wieczystego powinien złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej. Na ogół taki wniosek jest już zawarty w samym akcie notarialnym, na podstawie którego następnie notariusz składa w imieniu nabywcy, wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych. o wpisu w dziale II księgi wieczystej KW.

porada_online_1png