Nieodebranie przez kupującego towaru nabytego w sklepie internetowym

W przypadku gdy kupujący dokona zakupu towaru w sklepie internetowym opłacając go przed jego doręczeniem i następnie go nie odbierze, pojawia się wówczas pytanie jak powinien postąpić sprzedający?

Pierwszej kolejności sprzedający powinien wezwać kupującego działając na podstawie art. 491 k.c. do odebrania zakupionego towaru wyznaczając kupującemu dodatkowy termin na odebranie towaru, a po upływnie dodatkowego terminu, sprzedający może odstąpić od umowy dokonując zwrotu uiszczonej ceny za towar. 

Zgodnie bowiem z art.  491. § 1 k.c.[Skutki zwłoki]

Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. (…) 

Zwłoka w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, o której mowa w art. 491 § 1 i 2 k.c., odnosi się zarówno do zobowiązań określonych w umowie stron, jak i do zobowiązań określonych w przepisach, które mają zastosowanie do umowy łączącej strony (wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2013 r., III CSK 62/13, LEX nr 1341683). Także przy stosowaniu art. 491 k.c. na dłużniku spoczywa ciężar dowodu, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które on nie ponosi odpowiedzialności

Jeżeli strona umowy wzajemnej jednoznacznie odmawia wykonania zobowiązania, wyznaczanie dodatkowego terminu nie jest konieczne (wyrok SA w Warszawie z dnia 10 stycznia 2013 r., VI ACa 971/12, LEX nr 1369438, z powołaniem stanowiska wyrażonego przez T. Wiśniewskiego (w:) Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga III, Zobowiązania, t. 1, wyd. 10, s. 814

Dodatkowy termin wyznaczony kupującemu powinien być odpowiedni tzn.  termin powinien być realny i uwzględniający możliwości kupującego. 

W przypadku gdy towar został przygotowanej na indywidualne zlecenie kupującego, sprzedający może na podstawie art. 551 k.c. zatrzymać towar w przechowaniu na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Ewentualnie można sprzedać towar na rachunek klienta. W takim wypadku sprzedający jednak nie może zachować dla siebie pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży takiego towaru, a powinien dokonać ich zwrotu kupującemu. 

Zgodnie bowiem z  art.  551. k.c.[Zwłoka w odbiorze]

1. Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.

2. Sprzedawca może również sprzedać rzecz na rachunek kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć kupującemu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić kupującego.

porada_online_1png