Odebranie tytułu zawodowego za plagiat

Zgodnie z art. 193. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 -j.t.) -PoSW

Organ właściwy, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.

Natomiast zgodnie z art. 167a  ust. 4 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 -j.t.)

4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Przepis art. 193 PoSW, dotyczący tak uczelni publicznych, jak i niepublicznych, ma na celu wyeliminowanie plagiatów, zawierając nakaz przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego. Postępowanie to toczyć się będzie zgodnie z regułami postępowania administracyjnego określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego, a zwieńczone zostanie decyzją administracyjną. W razie stwierdzenia zaistnienia zdarzenia określonego w przepisie nakazuje on stwierdzić nieważność całości tego postępowania. Konsekwencją stwierdzenia nieważności postępowania w przypadku, gdy doszło do uzyskania tytułu zawodowego, będzie pozbawienie takiej osoby tytułu zawodowego, dokonywane właśnie w drodze decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nieważności tego postępowania, którą trzeba tym samym uznać za odpowiednik decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji o nadaniu tytułu zawodowego.

Decyzja o stwierdzeniu nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego jest decyzją administracyjną, od której przysługuje odwołanie w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia osobie, której dotyczy, do rektora, jeżeli decyzję podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, lub o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli była to decyzja rektora, a następnie skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby organu, który ją podjął.

Jeżeli chodzi o odebranie tytułu zawodowego w świetle prawa o szkolnictwie wyższym to plagiat nie ulega przedawnieniu.

Natomiast odpowiedzialność cywilna z tytułu popełnienia plagiatu zgodnie z art. 118 k.c. ulega przedawnieniu po okresie 10 lat, a karalność plagiatu na podstawie prawa karnego (art. 115 ust.1 upaipp oraz art. 272 k.k.) ustaje po 5 latach.

Źródło:

  • Izdebski H., Zieliński J., Komentarz do art.193 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 -j.t.)

    porada_online_1png