Odział w Polsce czy spółka kapitałowa?

Co powinien wybrać przedsiębiorca prowadzący firmę za granicą, chcąc wejść na rynek polski, oddział w Polsce swojej firmy czy nową spółkę np. kapitałową?

I.ODDZIAŁ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO

Zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Pojęcie to jest również stosowane przy definiowaniu charakteru oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny prawa, za oddział przedsiębiorcy zagranicznego uważa się formę organizacyjno-prawną, za pomocą której przedsiębiorca zagraniczny wykonuje działalność gospodarczą poza miejscem jego siedziby. Uważa się także, że oddział nie ma osobowości prawnej.

Ważne jest również to, że za długi oddziału przedsiębiorca zagraniczny ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, bez ograniczeń.

Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP w ramach oddziału należy dokonać wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Wydziale Gospodarczym właściwym ze względu na siedzibę oddziału w Polsce (trzeba wynająć lokal lub uzyskać inny tytuł prawny do takiego lokalu np. wynająć biuro wirtualne).

W przypadku tworzenia oddziałów przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą oni wykonywać działalność na tych samych zasadach jak obywatele polscy.

Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział w Polsce może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział w Polsce jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a ponadto powinien:

używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”, prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości (niezbędne będzie wynajęcie biura rachunkowego) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału na przykład gdy oddział rażąco narusza polskie prawo, nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub przedsiębiorca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, a także wówczas gdy działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej czy innemu ważnemu interesowi publicznemu.

W celu złożenia wniosku o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do KRS należy przygotować dokumenty oraz posiadał następujące informacje:

imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu – złożyć ich odpisy do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, do zgłoszenia należy jednocześnie dołączyć dowód uiszczenia wpisu sądowego (w kwocie 500 zł) oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł).

Zgłoszenie oddziału następuje na urzędowych formularzach. Obecnie sama procedura rejestracji trwa kilka dni.

Krok po kroku

Wypełnić wniosek KRS-W10 oraz dołączyć druki: KRS-WK z danymi osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (także osób wchodzących w skład organu nadzoru, jeśli taki jest przewidziany) KRS-WM opisujący przedmiot działalności oddziału, KRS-WJ w którym trzeba podać imię i nazwisko oraz adres na terytorium Polski osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, oraz pozostałe załączniki:  poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego reprezentującej , odpis aktu założycielskiego, umowy lub statutu, na podstawie którego działa przedsiębiorca zagraniczny oraz uwierzytelnione tłumaczenie na język polski (tłumaczenie przysięgłe w oryginale) takiego dokumentu odpis wpisu do rejestru przedsiębiorcy zagranicznego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej 500 zł oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł).

NIP i REGON podmiotom wpisanym do KRS jest obecnie nadawany automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu odpowiednio w CRP KEP bądź rejestrze REGON danych przekazanych elektronicznie z KRS. Informacja o NIP/REGON jest przesyłana elektronicznie (automatycznie) do KRS bezpośrednio po nadaniu tych numerów.

Wpis w KRS w przedmiocie NIP i REGON polega zaś na automatycznym zamieszczeniu w KRS po przekazaniu z CRP KEP i rejestru REGON. W takim przypadku podmiotowi jest doręczane zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu.

Czyli nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków o nadanie NIPu i REGONU.

II. SPÓŁKA Z O.O.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym
podmiotem posiadającym osobowość prawną. Jest to najczęściej występująca forma spółki kapitałowej. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. Dla przedsiębiorców planujących przedsięwzięcia gospodarcze w większym rozmiarze lub wiążące się z wysokim ryzykiem, wybór spółki kapitałowej jaką jest spółka z o.o. zazwyczaj jest dużo bardziej korzystny od spółki osobowej. Dzięki konstrukcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząc firmę, można nie mieć większych obaw, że odpowie się za długi firmy osobistym majątkiem. (Są jednak pewne wyjątki, kiedy Zarząd spółki z o.o. odpowiada za jej zobowiązania.)

Kapitał zakładowy sp. z o.o. powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Spółka z o.o. może posiadać jednego lub większą liczbę wspólników, którymi mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne, czyli np. inne spółki. Jedynym wyjątkiem jest przepis mówiący, że jednoosobowa spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową sp. z o.o. Należy podkreślić, iż ograniczenie to odnosi się wyłącznie do momentu tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wspólnicy (wspólnik) muszą wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego przedrejestracją spółki (minimum 5 000 złotych) – w pieniądzu lub w naturze (aport) – a jeżeli udział ma być obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ta także powinna zostać wniesiona. W spółce powinien zostać ustanowiony Zarząd, który może się składać z jednej lub większej ilości członków – osób fizycznych, które mogą zarówno być obywatelami polskimi, jak i cudzoziemcami.

Alternatywnym sposobem  rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest rejestracja przez internet. W takim wypadku umowa spółki z o.o. nie musi być spisana w formie aktu notarialnego, lecz warunkiem jej uznania przez sąd rejestrowy jest rejestracja spółki na wzorze umownym.

Link do rejestracji:

https://ems.ms.gov.pl/#

Nazwa spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.

Za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka odpowiada całym swoim majątkiem. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania sp. z o.o.

Za zobowiązania spółki mogą odpowiadać solidarnie członkowie Zarządu, lecz tylko wtedy, gdy egzekucja przeciwko sp. z o.o. okaże się bezskuteczna (odpowiedzialność subsydiarna). Członek Zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczął postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel sp. z o.o. nie poniósł szkody.

Spółkę z o.o. reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Członkowie Zarządu nie muszą przebywać Polsce, aby wykonywać swoje obowiązki członka organu spółki. Jeżeli członek Zarządu jest cudzoziemcem i przebywa w Polsce w określonym roku kalendarzowym przez okres przekraczający 30 dni, konieczne jest uzyskanie przez niego pozwolenia na pracę. Nie dotyczy to obywateli krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), czyli Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Nie muszą oni bowiem uzyskiwać pozwolenia na pracę w Polsce.

Podstawową zasadą jest osobiste stawiennictwo wspólników zamierzających zawiązać sp. z o.o. W przypadku, gdy wspólnikiem jest inna spółka, powinien to być jej Zarząd lub inne osoby uprawnione do jej reprezentowania, np. prokurent. Jednak sama umowa spółki z o.o. może być podpisana przez pełnomocnika, np. prawnika lub inną upoważnioną osobę. W powyższym przypadku pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego. Może ono zostać udzielone przed notariuszem w Polsce albo za granicą.

Pełnomocnictwo powinno precyzyjnie określać zakres udzielonego pełnomocnictwa, czyli co pełnomocnik faktycznie może zrobić w imieniu spółki. W przypadku osoby prawnej (innej spółki), która zamierza zostać wspólnikiem, powinna ona przedstawić odpis z rejestru handlowego (ze swojego kraju pochodzenia). Odpis powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli potrzebujecie porady jaką wybrać formę, prosimy o kontakt.

porada_online_1png