Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Zgodnie z art. 186(7) k.p.

§ 1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 186(8) § 1 k.p.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Natomiast zgodnie z art. 186 k.p. urlop wychowawczy jest udzielany na maksymalnie 36 miesięcy, może być podzielony nie więcej niż 5 części i co do zasady łącznie nie może trwać dłużej niż do osiągnięcia przez dziecko 5 roku życia.

Czyli ochrona jaką daje skorzystanie z uprawnienia przewidzianego w art. 186(7) k.p., trwa obowiązuje już od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy.

Jeżeli chodzi o urlop wypoczynkowy to zgodnie z art. 163 §3 k.p.

Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim;

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownicy (pracownika) o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu wypoczynkowego tylko w takim rozmiarze, jaki jej (jemu) przysługuje w tym okresie (por. wyrok SN z 7 czerwca 2011 r., II PK 314/2010, LexPolonica nr 30550810). W wyroku z 9 marca 2011 r. (II PK 240/2010, LexPolonica nr 2606070) Sąd

Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 590/2000, LexisNexis nr 362458, OSNP 2003, nr 14, poz. 336), pracodawca jest związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Biorąc pod uwagę powyższe aby pracodawca nie mógł wypowiedzieć, umowy o pracę pracownicy która zamierza wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, przed jego zakończeniem powinna złożyć na podstawie art. 186(7) k.p. (czyli na 14 dni przed zakończeniem urlopu) wniosek o obniżenie czasu pracy do ¾ etatu.

porada_online_1png