POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI


Szanując Państwa prawo do prywatności jako właściciel Serwisu prawniczego krppl.pl (dalej „Serwis”) oraz Administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”), niniejszym przedstawiamy politykę prywatności obowiązującą w Serwisie krppl.pl

Jednocześnie zgodnie z art. 13 RODO wykonuję obowiązek informacyjny.

 

ROZDZIAŁ I - DANE OSOBOWE KLIENTÓW

1.Administratorem danych osobowych Klientów korzystających ze Serwisu dostępnego pod adresem www.krppl.pl na zasadach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie Serwisu prawniczego jest Przemysław Lech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Antyplagiat24 - Kancelarii Radcy Prawnego Przemysław Lech, ul. Derdowskiego 2/2, 05-501 Piaseczno , NIP: 522-260-30-84, REGON: 146994444, e-mail: kancelaria@krppl.pl, telefon: (+48) 692 837 463 (zwany dalej „Antyplagiat24”/ „KRPPL”/ „Administrator”).

2.Jako Administrator danych osobowych Serwisu, KRPPL dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w RODO.

3.KRPPL zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

4.Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Serwisu mogą być wykorzystywane przez KRPPL w następujących celach: (1) realizacji Zamówień, w tym przekazanie podmiotom obsługującym systemy Mikropłatności (jeśli te formy realizacji porad zostały wybrane przez Klienta), (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Serwisu, (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych.

5.KRPPL przetwarza dane osobowe w celu określonym w ust. 4 powyżej wykorzystując dane osobowe w takie jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz RODO a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych .

6.Podanie danych Klienta jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy i jej wykonanie przez Antyplagiat24, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.

7.W celu korzystania przez Klienta ze Serwisu niezbędne jest (1) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Serwisu wraz z (2) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez KRPPL oraz (3) zaakceptowanie Regulaminu Serwisu.

8.Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) dostawcom, w celu realizacji Zamówienia, (2) podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (3) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

9.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi.

10.Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta, (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych.

12.W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.

13.Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@krppl.pl. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach KRPPL, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

14.Dane Klientów Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@krppl.pl.

15.Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

16.Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta, oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

17.Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Umowy czy też Usług Elektronicznych.

18.Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

 

ROZDZIAŁ II - KWESTIE TECHNICZNE

1.Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać inne dane.

2.KRPPL wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.KRPPL może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

4.W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładam starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługuję się zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

 

ROZDZIAŁ III - INFORMACJA HANDLOWA

1.KRPPL deklaruję, iż dane osobowe Klienta nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez wyraźnej zgody Klienta. W szczególności bez uprzedniego uzyskania takiej zgody nie będą wysyłała do Klienta żadne biuletyny, newslettery i czy też inne informacje handlowe.

2.Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez KRPPL do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

3.Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością KRPPL i jego kontrahentów mogą być przesyłane Klientowi wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4.W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez KRPPL w celach innych niż niezbędne do skorzystania ze Serwisu, Klient może zgłosić KRPPL żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez KRPPL niezwłocznie.

5.Klient może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@krppl.pl.

 

ROZDZIAŁ IV - USUNIĘCIE DANYCH

Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie maila o odpowiedniej treści na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@krppl.pl lub też pisemnie na adres: ul.Derdowskiego 2/2, 05- 501 Piaseczno.

 

ROZDZIAŁ V – KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu Serwisu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania ze Serwisu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@krppl.pl lub telefonicznie na numer (+48) 692 837 463.