Aktualności

W niniejszym dziale znajdziecie Państwo, najnowsze informacje dotyczące mediów, kontraktów, prawa autorskiego oraz własności intelektualnej. 


01.06.2019 r.

Zmiana siedziby kancelarii. Piaseczno oraz Warszawa. Patrz zakładka kontakt


28.03.2018 r.

Mikropłatności - dla porad online

Od marca nasi klienci mogą dokonywać opłat i zamówień za porady online 24h przy wykorzystaniu mikropłatności obsługiwanych przez serwis płatności internetowych Przelewy24.pl za pośrednictwem którego można dokonać natychmiastowej płatności co bez wątpienia wpłynie na czas oczekiwania na zamówioną i opłaconą poradę. Nadto można obecnie zamawiać porady telefoniczne, które zaczynają się już od 49 zł za 15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem. W każdym przypadku prawnik odpowie na pytania i udzieli konkretnych informacji.

Zamówień można dokonać za pośrednictwem linku - http://www.krppl.pl/porady/zamowienia


Życzymy owocnej współpracy Zespół Kancelarii KRPPL


22.12.2017 r.


16.01.2017 r.

Kolejny wywiad z mec. Przemysławem Lechem

Publikacja niektórych treści w mediach społecznościowych może naruszać autorskie prawa majątkowe i osobiste. W części przypadków sprawa trafia do sądu

Źródło: Agencja Informacyjna Newseria


16.01.2017 r.

Wywiad z mec. Przemysławem Lechem

Artyści i fotografowie coraz częściej wchodzą na drogę sądową. Chcą walczyć z nielegalnym wykorzystywaniem ich utworów

Źródło: Agencja Informacyjna Newseria 


Poruszając temat plagiatu należy również zwrócić uwagę na dozwolony użytek w postaci tzw. prawa cytatu wynikającego z art. 29 prawa autorskiego. Jednak na początek trzeba zaznaczyć, iż prawo autorskie nie posługuje się swoją ustawową definicją pojęcia plagiat. Dlatego też przez plagiat w przypadku prac dyplomowych na ogół rozumie się przywłaszczenie autorstwa poprzez użycie we własnym utworze cudzego utworu, pomysłu, wyniku naukowego lub innego osiągnięcia intelektualnego bez podania źródła oraz informacji o autorze. Natomiast dozwolone jest cytowanie polegające na przytoczeniu we własnej pracy stanowiącej samoistną całość w części lub w całości cudzego utworu w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną przy jednoczesnym spełnieniu przesłanek określonych w art. 34 prawa autorskiego tj. podania twórcy cytowanego dzieła oraz źródła. W związku z powyższym brak odpowiedniego oznaczenia użytego fragmentu, który uniemożliwia zorientowanie się, że mamy do czynienia z cudzą twórczością, powoduje spełnienie przesłanek plagiatu. Poza oznaczeniem cytowanego fragmentu należy zwrócić uwagę że cytat jest dopuszczalny tylko wówczas gdy jest użyty w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, która ma służyć w celu przekazania informacji i ugruntowaniu własnego poglądu, a także uczynieniu własnych poglądów bardziej zrozumiałymi.


W przypadku bezprawnego wykorzystania czyjegoś utworu należy liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej, cywilnej, a w przypadku plagiatów dokonanych przez studentów lub pracowników naukowych również z odpowiedzialnością administracyjną.


Z odpowiedzialnością karną będziemy mieli do czynienia gdy sprawca popełni czyn zabroniony w postaci:

-przywłaszczenia sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu,

- wszystkich form zjawiskowych przestępstwa polegających na wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

W pierwszym przypadku sąd może wymierzyć grzywnę, karzę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 (art. 115 ust 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.), a w drugim karę pozbawienia wolności do lat trzech. (art. 272 Kodeksu Karnego).

W każdym przypadku obok odpowiedzialności karnej, sprawca może zostać pociągnięty też do odpowiedzialności cywilnej z powództwa twórcy lub innej osoby uprawnionej, w przypadku której:

Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem może żądać

- zaniechania tego działania.

- usunięcia skutków naruszenia, w szczególności złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie.

- przy zawinionym naruszeniu, twórca może otrzymać odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Suma ta może być przekazana na wskazany przez twórcę cel społeczny.

(art 78 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - UPAIPP

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

- zaniechania naruszania;

- usunięcia skutków naruszenia;

- naprawienia wyrządzonej szkody:

na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności

- wydania uzyskanych korzyści.

(art 79 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - UPAIPP


Ponadto w przypadku plagiatów dokonanych na uczelniach wyższych dodatkowo obok powyższych form odpowiedzialności należy liczyć się z sankcjami administracyjnymi w postaci,zawieszenia studenta w prawach studenta po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez komisję dyscyplinarną,wstrzymania postępowania o nadanie tytułu zawodowego (magister, inżynier, licencjat i równorzędne) do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną,(Art. 214. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 ze zm.) - PoSW,3. odebrania już nadanego tytułu zawodowego przez właściwy organ, który stwierdza w drodze decyzji nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego.

(Art. 193. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 ze zm.) - PoS15.11.2016 r.

Kolejny wywiad z mec. Przemysławem Lechem dostępny w serwisie informacyjnym infoWire.pl

Czy jesteś pewien, że to, co publikujesz w internecie, jest zgodne z prawem?

Sama definicja utworu zależnego zawarta jest w art. 2. ust. 1 i 2 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.) – dalej „u.p.a.p.p.” , zgodnie z którym:

 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.
 2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły.

Należy podkreślić, że samo prawo autorskie chroni również tę twórczość, która w istotny sposób nawiązują do istniejących już dzieł i w związku z tym zaliczana jest do dzieł niesamoistnych.

Biorąc pod uwagę stopień powiązania pomiędzy utworami, można wyróżnić utwory samoistne, inspirowane a także niesamoistne.

W niniejszym tekście zajmiemy się dziełami niesamoistnymi czyli  opracowaniami, zbiorami utworów, innymi utworami które zawierają elementy twórcze przejęte z cudzych utworów.

Warto wskazać, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 czerwca 1972 r., I CR 104/72, LEX nr 63572, podjął próbę wytyczenia linii pomiędzy utworem inspirowanym a zależnym w wyroku z 1972 r., stwierdzając, że twórcze przetworzenie elementów dzieła inspirującego w ten sposób, że o charakterze powstałego dzieła decydują już jego własne, indywidualne elementy, nie zaś elementy przejęte, charakteryzujące utwór inspirowany.

Zgodnie z wyrokiem SA w Warszawie z dnia 15 września 1995 r., I ACr 620/95, LEX nr 62623, wykorzystanie „cudzego pomysłu, a nawet imion z cudzego utworu, przy oryginalnej treści nowego dzieła, nie stanowi jeszcze opracowania cudzego utworu, ale własny oryginalny utwór”.

Natomiast w wyroku SA w Warszawie z dnia 31 marca 2010 r., VI ACa 933/09, Sąd stwierdził, że w przypadku scenariusza, który mimo odmiennego przesłania powielał zawarte w powieści rzeczywiste i nierzeczywiste postaci, miał podobną strukturę, przedstawiał podobne wydarzenia, wykorzystywał podobne przedmioty, przyjęto przekroczenie granicy inspiracji na rzecz stworzenia utworu zależnego.

Zdaniem Damiana Flisak na płaszczyźnie teoretycznej wyróżnia się również tzw. utwory z zapożyczeniami. Obejmują one różne od opracowań oraz prawnoautorskiej inspiracji przypadki wykorzystania w utworze cudzych dzieł, w całości lub we fragmencie, bez żadnych przekształceń, w szczególności bez charakterystycznego przynajmniej dla większości opracowań „stopienia” utworu macierzystego z warstwami dopełniającymi (Bukowski Marek, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex 2015)

Natomiast zdaniem E. Traple, opracowanie jest wynikiem twórczej ingerencji w cudzy utwór, wskutek czego dochodzi do rozpoznawalnego przejęcia jego treści oraz – zazwyczaj – formy (E. Traple (w:) Prawo autorskie i prawa..., red. J. Barta, R. Markiewicz, 2011, s. 49).

Czyli aby można mówić o opracowaniu niezbędne jest wykorzystanie elementów twórczych utworu pierwotnego, przy czym wykorzystanie to, odwołując się ponownie do sfery wewnętrznych przeżyć autora, wymaga świadomego sięgnięcia po wcześniejszy utwór, w przeciwnym razie możemy mieć do czynienia z przypadkiem paralelnego tworzenia.

Wskazuje się, że o ile w przypadku opracowania zazwyczaj zyskuje utwór macierzysty (dzięki temu, że w przekształconej formie może zyskać nową kategorię odbiorców, jak np. w przypadku filmowej adaptacji książki), o tyle na zapożyczeniu zyskuje co do zasady utwór zapożyczający (wyrok SA w Warszawie z dnia 27 października 2011 r., VI ACa 461/11, LEX nr 1102077).

Podobnie jak w przypadku utworów samodzielnych, bez znaczenia dla ochrony opracowania jest zamiar twórcy, wartość powstałego dzieła czy jego przydatność do założonego celu.

Natomiast źródłem nabycia praw zależnych jest stworzenie opracowania, nie zaś zgoda uprawnionego do utworu macierzystego.

Mając to na uwadze, wskazuje się również, że w przypadku zapożyczeń z cudzego dzieła nie powstaje charakterystyczny dla opracowań stosunek służebności względem oryginału.


09.11.2016 r.

Karta Dużej Rodziny

Miło nam poinformować, że Kancelaria KRPPL przystąpiła do programu Karta Dużej Rodziny. Posiadacze KRD mają możliwość tańszego korzystania z naszych usług.  W ramach programu dla rodzin 3+ posiadających Karty Dużej Rodziny oferujemy rabat na nasze usługi. 

 • porady prawne w siedzibie kancelarii – 15% rabatu
 • porady prawne online – 25% rabatu 
 • reprezentacja klienta w sądzie – 10% rabatu

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
10.10.2016 r.

Kolejny wywiad z mec. Przemysławem Lechem dostępny w serwisie informacyjnym infoWire.pl

Czy musisz zarejestrować w swój blog?

Generalnie to czy blog powinien zostać zarejestrowany zależy od tego jaki blog prowadzimy i nie chodzi tu o to czy jest to blog prywatny czy też firmowy, a wyłącznie o jego zawartość, sposób prowadzenia oraz częstotliwość publikacji. Aby postarać się odpowiedzieć na to pytanie należy sięgnąć do przepisów ustawy  z dnia 26 stycznia 1984 r.  Prawo prasowe oraz orzecznictwa w tym zakresie.

Przede wszystkim gdy uznamy że prowadzimy blog który spełnia cechy prasy będziemy zmuszeni go zarejestrować. Zaliczenie bloga do pojęcia prasy będzie uzależnione w szczególności od celu, któremu służy publikacja internetowa. Jeżeli więc konkretny blog realizuje cechy definicji dziennika lub czasopisma, tj. publikuje się na nim teksty informacyjne, a nie opiniotwórcze, zaliczane do kategorii twórczości literackiej, powinniśmy dokonać rejestracji.

Aby blog został uznany jako dziennik lub czasopismo musi spełniać w szczególności cechy periodyczności przekazu, jednorodności, a także ogólnoinformacyjnego charakteru.

Natomiast gdy prowadzimy bloga który nie spełnia powyższych cech to nie będzie takiego obowiązku

Jednym z obowiązków wynikających z ustawy jest konieczność rejestracji dziennika lub czasopisma, prowadzonego w formie bloga, w sądzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. We wniosku o rejestrację należy wskazać tytuł bloga, siedzibę i dokładny adres redakcji, dane osobowe redaktora naczelnego, wydawcę, jego siedzibę i dokładny adres, częstotliwość ukazywania się nowych treści na blogu. Każda zmiana ww. danych powinna zostać niezwłocznie zgłoszona organowi rejestracyjnemu. Prowadzenie bloga można rozpocząć po zaakceptowaniu wniosku przez organ lub po upływie 30 dni od zgłoszenia wniosku, w przypadku milczenia ze strony organu. Sankcją za publikowanie treści na blogu, bez dopełnienia obowiązku rejestracji jest kara grzywny. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 czerwca 2014 r., I CSK 532/13, doprecyzował pojęcie prasy wskazując, że obejmuje ono także publikacje rozpowszechnianie za pomocą internetu, jeżeli spełniają one wymagania określone w art. 7 ust. 2 prawa prasowego. Dotyczy to nie tylko sytuacji, gdy internetowej publikacji towarzyszy publikacja tradycyjna, drukowana, stanowiąca inna, elektroniczną jej postać on line, ale także przypadków, gdy istnieje tylko publikacja w formie elektronicznej, ale zachowuje cechy prasy: określoną periodyczność, nie tworzy zamkniętej, jednorodnej całości, ma stały tytuł (nazwę), kolejny numer i datę. Chodzi tu o regularnie rozpowszechniane za pomocą internetu biuletyny, serwisy i inne periodyki.

Na koniec warto podkreślić że Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 26 lipca 2007 r., IV KK 174/07, potwierdził, że rozpowszechnianie treści przez serwisy internetowe o specyfice prasowej bez rejestracji może być niezgodne z prawem.


04.10.2016 r.

Wywiad z mec. Przemysławem Lechem dostępny w serwisie infoWire.pl


Czy szkoła musi mieć zgodę na publikuję wizerunku dziecka?

Co do zasady na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, szkoła potrzebuje zgody. Wynika to z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym: Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. 

Ponieważ dzieci nie mają zdolności do czynności prawnych, zgodę na wykorzystanie zdjęć dzieci mogą wyrazić jedynie osoby dorosłe tj. przedstawiciele ustawowi rodzice, opiekunowie.

Należy jednak podkreślić że zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba której wizerunek jest rozpowszechniany otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Ponadto zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 31.01.2014, I ACa 1452/13, rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia, jeśli stanowi on jedynie element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawienia. 

W przypadku rozpowszechniania wizerunku dziecka bez zgody rodziców może dojść do naruszenia prawa do wizerunku przewidzianego prawem autorskim, danych osobowych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych czy też dóbr osobistych przewidzianych prawem cywilnym.

W takim przypadku naruszający prawo do wizerunku może liczyć się z odpowiedzialnością cywilną, administracyjną jak również karną.

Odpowiedzialność cywilna wynika z prawa autorskiego.

Osoba której wizerunek zostały wykorzystany bez wyraźnej zgody, może żądać:

 • zaniechania tego działania
 • podjęcia czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie.
 • a jeżeli naruszenie było zawinione żądać sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub  zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Odpowiedzialność w zakresie naruszenia  dóbr osobistych wynika z art.  24. k.c.

Ochrona dóbr osobistych:

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

Na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem np.  usunięcie uchybień czy też usunięcie przetwarzanych danych osobowych.

GIODO może nałożyć też grzywnę w celu przymuszenia wykonania powyższej decyzji.

Ponadto GIODO  może skierować do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie.

Niedopuszczalne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


22.06.2016 r.

Wywiad z mec. Przemysławem Lechem dostępny w serwisie MondayNews™

Kiedy mamy do czynienie z telepracę i jakie są problemy z tym związane?


mec. Przemysław Lech / Fot. MondayNews™

Przemysław Lech, radca prawny / Fot. serwis agencyjny MondayNews™


Przede wszystkim należy podkreślić, że regulacja dot. telepracy w krajowym porządku prawnym weszła w życie 16 października 2007 r. Przepisy kodeksu pracy w tym zakresie są wzorowane na europejskim Porozumieniu ramowym w sprawie telepracy z 16 lipca 2002 r., zawartym przez europejskich partnerów społecznych na podstawie art. 139 TWE.

Telepraca nie stanowi nowego rodzaju stosunku pracy, a jest to forma pracy wykonywana w określonym miejscu lub miejscach poza zakładem pracy, na warunkach określonych pomiędzy stronami których granice określają przepisy kodeksu pracy.

Legalna definicja telepracy została określona w art. 67 (5) k.p.

Przyjmuje się że z telepracą mamy do czynienia gdy zostaną spełnione łącznie cztery przesłanki:

 • 1)regularność wykonywania pracy czyli systematyczne świadczenie pracy w terminach lub okresach uzgodnionych z pracodawcą. Należy jednak pamiętać, że regularne nie oznacza wyłącznie poza zakładem pracy; 
 • 2)wykonywanie pracy poza zakładem pracy czyli poza terenem w którego posiadaniu, dyspozycji jest pracodawca;
 • 3)korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej czyli zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przyjmuje się że środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 • 4)rodzaj pracy musi wskazywać, że wykonywanie umówionej pracy co do zasady może być realizowany na terenie zakładu pracodawcy a jej wyniki będą przekazywane przy użyciu technologii informatycznej. Ta przesłanka wynika z europejskiego Porozumienia ramowego w sprawie telepracy. W kodeksie pracy niestety zabrakło tego warunku co moim zdaniem doprowadziło do zbyt szerokiego określenia telepracy mogącego powodować problemy interpretacyjne.

Sama forma pracy w warunkach telepracy może zapewnić pracownikowi elastyczną formę pracy z zakresie miejsca jak i czasu pracy przy założeniu że strony przyjmą zadaniowy czas prac.  Ostateczne warunki takiej umowy powinny być zawarte w granicach prawa pracy, a ilość korzyści dla pracownika zależy od pracodawcy i tego czy zdecyduje się on w ogóle na zatrudnienie pracownika w tej formie.


08.04.2016 r.

III Europejskie Forum Antyplagiatowe (EFA2016)

Dziś w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się III edycja Konferencji Europejskie Forum Antyplagiatowe - EFA 2016, której tematem przewodnim był:

- plan stworzenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego własnego,  Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (Państwowego) dla wszystkich uczelni,

- wstępne zasady konkursu na stworzenie silnika Państwowego Systemu Antyplagiatowego,

- projekt zmian w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie sposobu spełniania przez uczelnię wymogu weryfikacji oryginalności studenckich prac dyplomowych,

- zasady i warunki weryfikacji studenckich prac dyplomowych w bieżącym roku akademickim 2015/2016.

Konferencję rozpoczął swoim wykładem inauguracyjnym prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, który przedstawił rys historyczny dla definicji plagiat, plagiator, plagiatowanie.

Plagiat pochodzi od łacińskiego plagiarius – ten który kradnie cudzych niewolników; ewentualnie od greckiego plagios – łotr, oszust, oszustwo

Obecnie za plagiat uznaje się na ogół przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu, odkrycia, pomysłu, wyniku naukowego, wynalazku lub innego osiągnięcia intelektualnego.

Nie każde naruszenie prawa do autorstwa jest równoznaczne z plagiatem, to znaczy świadomym, zamierzonym przypisaniem sobie autorstwa cudzego dobra intelektualnego. Zdarza się, iż wynika ono z działań niezawinionych lub dokonywanych z winy nieumyślnej. Różnorodność sytuacji może więc wpływać na odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną, jak również na etyczne oceny postępowania.

W konferencji uczestniczyli również:

Prof. dr hab. Aleksander Bobko - sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił stanowisko MNiSW w sprawie planowanych zmian ustawowych w Prawie o szkolnictwie wyższym w zakresie kontroli antyplagiatowej i stworzenia Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił stanowisko RGNiSW w sprawie postulowanych zmian w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym.

dr Marek Kozłowski - Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB), który przedstawił wstępne zasady planowanego konkursu na stworzenie silnika Jednolitego Systemu Antyplagiatowy,  na który ma zostać przeznaczone około 14 milionów złotych.


5 kwietnia 2016 r. wpłyną do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą utworzenia Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i wprowadzenia obowiązku sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem tego systemu oraz wydłużenia terminu wykonania obowiązku przekazania przez rektorów uczelni do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD) danych dotyczących prac dyplomowych, których obrona odbyła się po dniu 30 września 2009 r.

Z godnie z proponowaną zmianą  w art. 167a ust. 4  oraz dodanymi ust. 5 i 6 - ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych. 

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może zlecić instytutowi badawczemu opracowanie systemu, o którym mowa w ust. 4, i administrowanie tym systemem, zapewniając na ten cel środki finansowe.

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zapewnia uczelniom nieodpłatne korzystanie z systemu, o którym mowa w ust. 4.

Obowiązek rektorów przekazania do ORPPD pisemnych prac dyplomowych, których obrona została zakończona pozytywnym wynikiem po dniu 30 września 2009 r., zostanie przesunięty do dnia 31 grudnia 2017 r.

Obowiązek ustawowy kontroli wszystkich pisemnych prac dyplomowych przy użyciu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zostanie zaś przesunięty na rok akademicki 2018/2019.

Obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych pod kątem wykrywania plagiatów został nałożony na uczelnie w art. 167a ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dodanym ustawą zmieniającą, zgodnie z którym uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Celem tego przepisu było ograniczenie nierzetelności w przygotowywaniu prac dyplomowych.

Zdaniem MNiSW w odniesieniu do stosowania art. 167a ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym pojawiły się trudności związane z koniecznością zakupu przez uczelnie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego do realizacji obowiązku sprawdzania prac dyplomowych, zgodnie z art. 34 ustawy zmieniającej, od roku akademickiego 2015/2016. Trudności te wynikają przede z generowania znacznych kosztów po stronie uczelni, które związane są z zakupem oraz administrowaniem odpowiednim systemem antyplagiatowym. Obowiązujący stan prawny tworzy więc po stronie uczelni obowiązek, obciążając je jednocześnie znacznymi kosztami zakupu i obsługi właściwego oprogramowania. W związku z powyższym uzasadnione jest opracowanie jednolitego systemu antyplagiatowego, udostępnianego nieodpłatnie wszystkim uczelniom w kraju. Dzięki temu szkoły wyższe otrzymają ze strony państwa narzędzie umożliwiające  realizację obowiązku nałożonego na nie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu zmiany, wprowadzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który zostanie udostępniony wszystkim uczelniom nieodpłatnie (w formie tzw. open-source), zapewni kompleksową obsługę antyplagiatową w systemie szkolnictwa wyższego. Projekt przewiduje, że za stworzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego odpowiedzialny będzie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, który będzie mógł zlecić zarówno jego opracowanie, jak i administrowanie instytutowi badawczemu, zapewniając jednocześnie środki finansowe na ten cel.

Zapraszamy do zapoznania się z całym projektem ustawy.

Zastanawiające jest to jaki był tak naprawdę powód wprowadzenia takich zamian? kto na tym skorzysta? a kto straci?

Czas pokaże …Stała współpraca z niemiecką spółką PlagScan, światowym liderem rozwiązań antyplagiatowych!


PlagScan Polska

Miło nam poinformować, że od 1 lutego 2016 r. Nasza Kancelaria nawiązała stałą współpracę ze spółką PlagScan GmbH, światowym liderem systemów antyplagiatowych, którą będziemy reprezentować w Polsce.

Więcej na temat współpracy znajdziecie w zakładce PlagScan.


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wyjątkowego Nowego Roku 2016 życzy Kancelaria KRPPL


20.10.2015

EFA 2015 za nami !

W Warszawie, dnia 19 października 2015 r. odbyła się kolejna edycja Europejskiego Forum Antyplagiatowego (EFA 2015) zorganizowana przez EFPE Sp. z o.o.


Podczas konferencji poruszone zostały między innymi kwestie związane z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych (ORPD) tworzonym pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto uczestnicy EFA 2015 mieli okazję wziąć udział w panelu dyskusyjnym, w trakcie którego mogli uzyskać aktualne informacje dotyczące stanu prawnego oraz dobrych praktyk stosowanych w środowisku akademickim w kontekście ochrony własności intelektualnej.

W trakcie konferencji wystąpili:

 • Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk – Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Prawa i Edukacji,
 • dr Andrzej Kurkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • dr Jarosław Protasiewicz – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Prof. dr hab. Marek Kręglewski – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • Mateusz Mrozek – Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • mec. Przemysław Lech – Turnitin,
 • Dominik Bralczyk – Prezes Europejskiego Forum Prawa i Edukacji.

Konferencja została objęta patronatem:

 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • Polskiej Akademii Nauk,
 • Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Ponadto patronat medialnym objęło:

 • Forum Akademickie,
 • Magazyn Perspektywy,
 • Radio Kampus.

03.04.2015

WESOŁYCH ŚWIĄT


25.02.2015

Konferencja Business Intelligence

Nasza Kancelaria uczestniczyła 25.02.2015 r. w konferencji Business Intelligence, Warszawa, Novotel Warszawa Airport.

mec. Przemysław Lech wygłosił prelekcję nt. Ochrony własności intelektualnej w pr

Jak wskazują statystyki aż 10% globalnego handlu to podróbki, dlatego warto zwracać uwagę na własność intelektualną i zabezpieczać przedsiębiorstwa przed bezprawnym wykorzystywaniem dorobku firmy.

Ponadto w ramach konferencji zostały wygłoszone prelekcje nt.

 1. Eksploracji danych i ich wpływ na naukę i biznes
 2. Czego jeszcze nie wiesz o swoim kliencie i jak wpływa to na Twoje decyzje biznesowe – analityka nastawiona na klienta
 3. Controlling wydatków na działania promocyjne przedsiębiorstwa
 4. Jeżeli czegoś nie mierzysz to znaczy, że tym nie zarządzasz

W konferencji wzięli udział:

 • Maciej Remiszewski – Zastępca Dyrektora ICM do spraw Rozwoju i Współpracy
 • Bartłomiej Juszczyk – dyrektor zarządzający Grupy Adweb.
 • Jarosław Żeliński = IT Consulting
 • Jarosław Trybuchowicz – Business Intelligence Analyst, Audiote

20.02.2015

Regulamin ochrony własności intelektualnej ITWL

Nasza Kancelaria opracowała dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych regulamin ochrony własności intelektualnej.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Instytutu zajmuje się rozwojem lotnictwa polskiego przede wszystkim w zakresie prac prowadzonych nad niezawodnością i szeroko pojętym bezpieczeństwem lotów. Dorobek ITWL obejmuje setki opracowań o charakterze naukowo-badawczym, doświadczalno-konstrukcyjnym, które zastosowano w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.


10.01.2015

mec. Lech po raz kolejny udziela porad na łamach miesięcznika Olivia

Zapraszamy do lektury lutowego numeru Olivii (2 luty 2015).

Znajdziecie w nim porady nt sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, legalnego pozbycia się z domu osoby używającej przemocy (czyli eksmisji) a także przydatne informacje o reklamach i zakresie ustawy o ochronie danych osobowych. 


Boże Narodzenie 2014 KRPPL

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych sukcesów w nadchodzącym roku życzy Zespół Kancelarii.


12.12.2014

Akademickie Forum Innowacji (AFI 2014) - już za nami

W trakcie konferencji była mowa o zasadach przyznawania środków finansowych na realizację projektów badawczych i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, działaniach służących integracji środowisk naukowych i gospodarczych, strategicznych kierunkach badań naukowych i prac rozwojowych, sposobów i zasad pozyskiwania funduszy na wybrane cele związane z obowiązkami ustawowymi oraz realizowaniu idei otwartego dostępu do nauki.

W AFI 2014 wzięli udział m. in.:

prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

Przewodniczący Rady Programowej EFPE

prof. dr hab. Mirosława Marody

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

dr Małgorzata Skibska-Zielińska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

dr Przemysław Dubel

Uniwersytet Warszawski

Bożena Bednarek-Michalska

Koalicja Otwartej Edukacji


Zapraszamy na kolejne konferencje organizowane przez Europejskie Forum Prawa i Edukacji.


11.12.2014

Akademickie Forum Innowacji (AFI 2014) - Stadion Narodowy 12.12.14. Warszawa

Nasza Kancelaria po raz drugi będzie partnerem konferencji organizowanej przez EFPE.

AFI2014Zapraszamy na Akademickie Forum Innowacji (AFI 2014). Idea otwartego dostępu i komercjalizacja wyniku naukowego – różne sposoby realizacji założeń ustawowych.


Tematem przewodnim pierwszej polskiej konferencji łączącej potencjał naukowo-badawczy z firmami wdrażającymi innowacje oraz zajmującymi się doradztwem i consultingiem w sferze finansowania i komercjalizacji (ocena ryzyka, badanie rynku) jest idea otwartego dostępu i komercjalizacja wyniku naukowego w świetle realizacji założeń ustawowych.

Konferencja odbędzie się już w najbliższy piątek tj. 12.12.14 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Więcej na http://efpe.org.pl/afi2014/


12.11.2014

Nowa ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów

25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów, która będzie miała szczególne znaczenie dla sprzedawców internetowych, ale również ich klientów.

Ustawa dotyczy transpozycji dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE i ujednolicenia i doprecyzowania przepisów dotyczacych umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) w zakresie obowiązków informacyjnych oraz do ujednolicenia i doprezycowania przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość) w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich.

Najważniejsze zmiany, to wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość z 10 do 14 dni oraz wymóg uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie.

Dzięki nowym przepisom dokonywanie zakupów w sieci będzie bezpieczniejsze.

Zapraszamy do zapoznania się z ustawą oraz skorzystania z oferty aktualizacji regulaminów sklepów internetowych.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTÓW


29.10.2014

I Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2014 - za nami

Nasza Kancelaria 24 października 2014 r. miała przyjemność być Partnerem pierwszej polskiej konferencji dot. rozwiązań antyplagiatowych dla uczelni – „

Europejskim Forum Antyplagiatowym EFA 2014” zorganizowanej przez Europejskie Forum Prawa i Edukacji. W programie konferencji znalazły się prezentacje wiodących firm europejskich oraz polskich ośrodków akademickich zajmujących się tworzeniem oprogramowania i dostarczaniem usług weryfikujących oryginalność tekstów tworzonych na uczelni: prac studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz publikacji wydawnictw uczelnianych. Niestety zabrało przedstawicieli wiodącej polskiej firmy udostępniającej rozwiązania antyplagiatowe.

prof. Jerzy Bralczyk i mec. Przemysław Lech

Ponadto w trakcie panelu dyskusyjnego poświęconemu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym uczestnicy konferencji mieli możliwość rozmowy o reformie szkolnictwa wyższego i związanych z nią obowiązkach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

W Europejskim Forum Antyplagiatowym EFA 2014 wzięli udział m.in.:
- prof. dr hab. Jerzy Bralczyk - Przewodniczący Rady Programowej EFPE
- prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i jakości kształcenia
- prof. dr hab. Hubert Izdebski -Sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
- dr hab. Zbigniew Marciniak - Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- prof. dr hab. Marek Niezgódka - Dyrektor Interdyscylinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM)

Więcej na http://efpe.org.pl/konferencje/


15.10.2014

Projekt nowelizacji prawa autorskiego skierowany do konsultacji społecznych.

Projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych, które potrwają do 12 listopada br.

Projekt ustawy zakłada m.in. umożliwienie instytucjom kultury korzystania z tzw. utworów osieroconych, zasady wynagradzania twórców, których książki wypożyczane są przez biblioteki publiczne, zmiany w dozwolonym użytku publicznym, a także tzw. prawie cytatu.

Więcej informacji na temat nowelizacji w projekcie ustawy z 9 października 2014 r.

PROJEKT NOWELIZACJI PRAWA AUTORSKIEGO


15.09.2014

Zmiana ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

Zmiana ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092), która wchodzi w życie 1 października 2014 r., nakłada na Instytuty Badawcze obowiązek wprowadzenia przez Dyrektora Instytutu regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Tzw. regulamin ochrony własności intelektualnej powinien zawierać:
1) prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
2) zasady wynagradzania twórców;
3) zasady podziału dochodów z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem instytutu a tym instytutem;
4) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami;
5) zasady korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.

Poniżej tekst nowelizacji ustawy.

WYCIĄG Z USTAWY IB


09.09.2014

mec. Przemysław Lech radzi - Olivia 10/2014

Po raz kolejny mec. Przemysław Lech miał przyjemność udzielić porady prawnej na łamach miesięcznika Olivia.

Tym razem wypowiedź dotyczyła:
O czym musisz pamiętać, pożyczając pieniądze od rodziny?

Zapraszamy do lektury październikowego wydania Olivii.


20.08.2014

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Lech partnerem Europejskiego Forum Antyplagiatowego (EFA 2014)

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Lech została partnerem pierwszej polskiej prezentacji rozwiązań antyplagiatowych dla uczelni.

EFA2014Europejskie Forum Antyplagiatowe (EFA 2014) organizowane przez Europejskie Forum Prawa i Edukacji odbędzie się 24 października 2014 r. w Warszawie
W programie konferencji i panelu znajdą się prezentacje wiodących firm europejskich zajmujących się tworzeniem oprogramowania i dostarczaniem usług weryfikujących oryginalność tekstów tworzonych na uczelni: prac studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz publikacji wydawnictw uczelnianych. Dotychczas polskim uczelniom nie przedstawiono kompleksowej informacji na temat usług firm działających od lat na europejskim i światowym rynku edukacyjnym. Udział w konferencji stworzy Państwu możliwość zapoznania się z ofertą usług i antyplagiatowych rozwiązań informatycznych, których wykorzystanie będzie obowiązkowe w myśl przepisów nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Panel dyskusyjny, w którym wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele stowarzyszeń uczelnianych i organów akademickich pozwoli na uzyskanie informacji dotyczących reformy szkolnictwa wyższego i związanych z nią obowiązków dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Patronat medialnym objęły dotychczas: Dziennik Gazeta Prawna, Forum Akademickie, Perspektywy oraz Radio Warszawa.

HARMONOGRAM


12.08.2014

Ekspert radzi - Olivia 9/2014

Po raz kolejny mec. Przemysław Lech miał przyjemność udzielić porady prawnej na łamach miesięcznika Olivia.

Tym razem wypowiedź dotyczyła:
Czy niezgodna z prawdą treść etykiety może być podstawą reklamacji?

Zapraszamy do lektury wrześniowego wydania Olivii.


15.07.2014

Szkolenia z Ochrony Własności Intelektualnej w Uczelniach

W czerwcu br. Zespół Kancelarii przeprowadził cykl szkoleń z Ochrony Własności Intelektualnej w Uczelni oraz Jak interpretować prawo autorskie w Uczelni.

W szkoleniach uczestniczyli doktoranci z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Zapraszamy do zapoznania się z referencjami oraz z naszą ofertą.


23.05.2014

Regulamin własności intelektualnej Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie

W maju 2014 roku Zespół Kancelarii wykonał dla Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie Regulamin Ochrony Praw Autorskich i korzystania z Własności Intelektualnej. Zlecenie obejmowało przeprowadzenie kompleksowej analizy procedury postępowania obowiązującego w Instytucie, w zakresie zarządzania i monitorowania własnością intelektualną tj. zgłoszeniami patentowymi, patentami oraz know-how, oraz opracowanie regulaminu zarządzania własnością intelektualną komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych, określających zasady postępowania monitorowania i identyfikacji własności intelektualnej Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego.


23.05.2014

Wypowiedź naszego eksperta dla Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o., Sp.k.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Przemysława Lecha radcy prawnego, zawartą w 7 numerze miesięcznika "Olivia", który ukaże się w sprzedaży już 10 czerwca 2014 r. Wypowiedź będzie dotyczyła picia alkoholu w miejscach publicznych.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

NAGŁÓWEK 1