OBSŁUGA PRAWNA UCZELNI

W ramach obsługi prawnej Uczelni, zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne, obejmujące w szczególności:

 1. przygotowywanie regulaminów ochrony własności intelektualnej,
 2. przygotowywanie statutu Uczelni, regulaminu studiów,
 3. opracowywanie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,
 4. opracowywanie Kodeksu Etyki Studenta,
 5. pomoc we wdrażaniu rozwiązań antyplagiatowych, w tym opracowywanie procedur antyplagiatowych,
 6. ekspertyzy, analizy antyplagiatowe,
 7. audyt procedur antyplagiatowych,
 8. pomoc formalno-prawną przy zamówieniach na dostawy, usługi i roboty budowlane: w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych (dalej PZP), aktów wykonawczych i innych przepisów prawa, a także wyłączone podmiotowo i przedmiotowo z ustawy PZP a realizowane pod rządami przepisów kodeksu cywilnego i innych przepisów o działalności gospodarczej,
 9. wsparcie w zakresie formalno-prawnym w przygotowywaniu dokumentów dotyczących pozyskiwania i realizowania Projektów, w których Uczelnia występuje jako Lider projektu lub Partner projektu,
 10. prowadzenie spraw majątkowych Uczelni,
 11. sprawowanie nadzoru nad realizacją zawartych umów, zwłaszcza w okolicznościach spornych dla stron umowy m. in. w zakresie terminów realizacji, uchylania się od obowiązku realizacji, kar umownych, jakości wykonania i odbiorów a także korzystania z uprawnień gwarancyjnych i rękojmi,
 12. rozpatrywania spraw roszczeniowych wraz z zastępstwem procesowym,
 13. pomoc w zakresie umów z zakresu prawa pracy,
 14. pomoc formalno - prawną w organizacji i zarządzaniem Uczelnią,
 15. parafowanie umów, pism oraz innych dokumentów powodujących skutki prawne dla Uczelni i sprawdzenie ich pod względem formalno-prawnym w tym zwłaszcza w aspekcie mogących powstać naruszeń (umyślnych lub nieumyślnych),
 16. przygotowywanych wzorów dokumentów, umów etc. do wielokrotnego stosowania w Uczelni,
 17. przygotowywanie opinii prawnych na pisemne zapytania dotyczące wątpliwości interpretacyjnych obowiązujących przepisów prawnych związanych z konkretnymi sprawami,
 18. udzielanie w siedzibie Uczelni konsultacji - porad prawnych komórkom organizacyjnym Uczelni na etapie przygotowawczym spraw przed ich parafowaniem,
 19. uczestnictwo, na żądanie zamawiającego w rokowaniach lub negocjacjach, których celem jest zmiana bądź rozwiązanie stosunku prawnego, a także podejmowanie decyzji w sprawach spornych lub roszczeniowych.
 20. szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej.