AUDYT PROCEDUR ANTYPLAGIATOWYCH (AUDYT ANTYPLAGIATOWY)

Nasza oferta obejmuje opracowanie oraz pomoc we wdrożeniu procedury antyplagiatowej precyzyjnie przygotowanej i dopasowanej do wybranego systemu antyplagiatowego oraz zgodnej z obowiązującym prawem, dla każdej uczelni.

Ponadto oferujemy audyt procedur antyplagiatowych stosowanych w Uczelniach oraz szkolenia z ochrony własności intelektualnej.

Celem audytu jest ocena wdrożonej na Uczelni procedury antyplagiatowej służącej ochronie własności intelektualnej oraz realizacji ustawowego obowiązku kontroli antyplagiatowej wprowadzonego ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

Oferta audytu obejmuje kontrolę procedury antyplagiatowej wdrożonej przez Uczelnię. 

Audyt jest realizowany przez doświadczony Zespół współpracujący z Naszą Kancelarią.

Efektem audytu jest raport, zawierający wyniki analiz dokonanych w oparciu o kryteria spójności, skuteczności, konsekwencji oraz transparentności w przyjętej i wdrożonej przez Uczelnię procedurze antyplagiatowej.

W skład raportu z audytu wchodzą następujące elementy:

  1. opis wdrożonej w Uczelni procedury antyplagiatowej, w szczególności ocena standardów postępowania w sytuacji podejrzenia plagiatu,
  2. przedstawienie relacji pomiędzy systemem dotychczas funkcjonującym w Uczelni, a systemem wdrożonym w ramach projektu (dotyczy projektów obejmujących modyfikację istniejącego systemu antyplagiatowego),
  3. przedstawienie relacji pomiędzy procedurą antyplagiatową dotychczas obowiązującą w Uczelni , a procedurą wdrożoną w ramach projektu,
  4. przedstawienie relacji pomiędzy procedurą obowiązują a stosowaną,
  5. wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników i studentów Uczelni, dotyczącego znajomości wdrożonej procedury antyplagiatowej,
  6. ocena współdziałania wdrożonego w ramach projektu systemu antyplagiatowego z istniejącymi bazami repozytoryjnymi,
  7. zalecenia dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian w procedurze antyplagiatowej.

W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt za pomocą formularza lub mailowo na adres kancelaria [at] krppl.pl