SZKOLENIA

I.OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Program szkolenia:

BLOKI TEMATYCZNE

1. PODSTAWA PRAWNA:


 • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

 • ustawa - Prawo własności przemysłowej,
 • ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

 • regulaminy zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,


2. PRAWO AUTORSKIE:

 • definicje i rodzaje utworów,
 • prawa osobiste,
 • prawa majątkowe,
 • prawa zależne (opracowania),
 • uczelnia jako instytucja naukowa,

 • pojęcie utworu naukowego,

 • elementy twórcze i nietwórcze utworu naukowego,
 • wyłączenia spod ochrony autorskoprawnej.

3. PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ:

 • definicje,
 • sposoby ochrony: patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji,
 • 
know-how,
 • prawa uczelni do własności przemysłowej.

4. UPRAWNIENIA UCZELNI I NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO JAKO TWÓRCY:


 • uprawnienia uczelni do korzystania z utworów naukowych i prac dyplomowych,
 wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych,
 • ochrona dóbr osobistych (wizerunek, tajemnica korespondencji),
 • dozwolony użytek prywatny, publiczny, edukacyjny,

 • sposoby komercjalizacji badań naukowych.

5. SYSTEMY ANTYPLAGIATOWE:


 • narzędzia służące pracownikowi dydaktycznemu w weryfikacji oryginalności prac pisemnych,
 • zasady działania systemów antyplagiatowych,
 • procedura antyplagiatowa,
 • standardy kontroli antyplagiatowej,
 • bazy prac dyplomowych i tekstów naukowych - elektroniczne archiwa.

6. PLAGIAT UTWORU:

 • definicje,

 • przywłaszczenie cudzego pomysłu lub wyniku naukowego.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH:


 • postępowanie wyjaśniające,
 • postępowanie dyscyplinarne,
 • kodeks etyki pracownika naukowego,

 • odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów,

 • odpowiedzialność cywilna,

 • odpowiedzialność administracyjna,

 • odpowiedzialność karna,
 • rodzaje roszczeń i właściwość sądu.

II. JAK INTERPRETOWAĆ PRAWO AUTORSKIE W UCZELNI?

Program szkolenia:

BLOKI TEMATYCZNE

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNI.
 2. UPRAWNIENIA UCZELNI.
 3. TWÓRCA, WSPÓŁTWÓRCA, UTWÓR.
 4. AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE I MAJĄTKOWE.
 5. DOZWOLONY UŻYTEK.
 6. JAK WŁAŚCIWIE INTERPRETOWAĆ ART. 2, ART. 15A, ART. 23 ORAZ ART. 29 USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH?
 7. CZY PRACOWNIK UCZELNI MOŻE KORZYSTAĆ Z OPRACOWAŃ PRZYGOTOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW PODCZAS ZAJĘĆ (PRAC, OPRACOWAŃ, BADAŃ, WYNIKÓW)
 8. JAK WYKŁADOWCA POWINIEN ZABEZPIECZYĆ SIĘ W PRZYPADKU PROWADZENIA OPRACOWAŃ NAUKOWYCH, WŁASNYCH ODKRYĆ ORAZ METOD I WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH?
 9. CZY UPUBLICZNIANIE NP. NA STRONIE INTERNETOWEJ WŁASNYCH NOTATEK LUB WYKŁADU W CELU DZIELENIA SIĘ NIMI ZE STUDENTAMI JEST LEGALNE?
 10. CZY NAGRYWANIE WYKŁADU JEST ŁAMANIEM PRAW AUTORSKICH?

Formularz kontaktowy ws. szkolenia