ZNAKI TOWAROWE

Oznaczenie przedstawiane np. w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, logo, znak firmowy, hasło, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy) jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Wyróżniamy znaki towarowe:

  • znak słowny (np. wyraz, zdania, slogany),
  • znak słowno-graficzny (oznaczenia w których występują zarówno elementy słowne, jak i graficzne np. logo) ,
  • znak graficzny (rysunki, ornamenty).

Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone, na kolejne okresy dziesięcioletnie. Wraz z wnioskiem należy wnieść należną opłatę za ochronę. Wniosek może zostać złożony, za dodatkową opłatą, również w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony.

Zakres usługi:

  • badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego w bazach krajowych i międzynarodowych,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego,
  • wsparcie w procesie rejestracji znaku towarowego,
  • reprezentacja klienta przed UPRP,
  • przedłużanie prawa ochronnego znaku towarowego.
Dla zgłoszeń i wniosków, które wpłynęły do Urzędu Patentowego RP przed dniem 14 października 2016 r. obowiązują tabele opłat z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000; z 2004 r. Nr 35, poz. 309; z 2008 r. Nr 41, poz. 241) - tabela 2.

Dla zgłoszeń i wniosków dokonanych od 14 października 2016 roku obowiązuje tabela 2.

Opłaty w procedurze krajowej:

Tabela 2

LP.

OPŁATY JEDNORAZOWE

KWOTA PLN

1.  

za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług

450,00 zł

2.  

w każdej następnej klasie

120,00 zł

3.

za zgłoszenie w postaci elektronicznej znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji                        
towarów i usług

400,00 zł

4.

w każdej następnej klasie

120,00 zł

LP.  

OPŁATY OKRESOWE

 KWOTA PLN

1.

od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony)

 200,00 zł

2.

dodatkowa opłata od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony), gdy został on złożony w dodatkowym sześciomiesięcznym terminie po upływie okresu ochrony (wówczas pełna opłata od wniosku wynosi 500,00 zł)              

300,00 zł

3.

za każdą klasę towarową

400,00 zł


Tabela 1

LP.

OPŁATY JEDNORAZOWE

KWOTA PLN

1.  

za zgłoszenie znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług

 550,00 zł

2.  

od każdej klasy powyżej trzech

 120,00 zł

3.

za zgłoszenie w postaci elektronicznej znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług

 500,00 zł

4.

od każdej klasy powyżej trzech

 120,00 zł

LP.  

OPŁATY OKRESOWE

 KWOTA PLN

1.

Za każdą klasę towarową (do trzech klas)

 400,00 zł

2.

Za każdą klasę towarową (od czwartej klasy i każdą następną)

 450,00 zł